MAN Energy Solutions Logo

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRACĘ

1. Informacje ogól

a) Informacje o ochronie danych

Ochrona Państwa praw osobistych podczas przetwarzania Państwa danych osobowych jest dla MAN Energy Solutions bardzo ważna.

Dane osobowe pozyskane w trakcie wizyt na naszej stronie internetowej poświęconej karierze przetwarzamy zgodnie z przepisami ustawowymi kraju, w którym Administrator danych ma siedzibę. Ponadto wszystkie przedsiębiorstwa należące do grupy MAN Energy Solutions zobowiązały się do kompleksowej i jednolitej ochrony danych osobowych w obowiązującej polityce koncernu. Gwarantuje to, że poziom ochrony zapewniany przez MAN Energy Solutions Group na całym świecie jest porównywalny z normami Unii Europejskiej. 

b) Administrator danych i kontakt

Administratorem Państwa danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest:

MAN Energy Solutions SE Germany lub spółka należąca do grupy MAN Energy Solutions Group ("MAN ES"), do której aplikujesz. 

W przypadku ogólnych pytań dotyczących ochrony danych lub w celu skorzystania z przysługujących Państwu praw prosimy o kontakt z Group Data Protection pod adresem dataprotection@man-es.com 

 

2. Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

a) Źródła danych i dane osobowe, które gromadzimy

Państwa dane osobowe są z reguły zbierane bezpośrednio od Państwa w ramach procesu rekrutacji (formularze aplikacyjne, CV, rozmowy kwalifikacyjne...). Ponadto MAN ES może otrzymywać dane od osób trzecich, takich jak agencje rekrutacyjne, referencje dostarczone przez byłych pracodawców lub platformy społecznościowe, takie jak LinkedIn.

Możemy przetwarzać następujące kategorie danych osobowych:

Dane kontaktowe (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres...)

CV (szczegóły dotyczące kwalifikacji, umiejętności, doświadczenia i historii zatrudnienia...)

Narodowość i uprawnienia do pracy w kraju, do którego aplikujesz

W stosownych przypadkach zdjęcie kandydata

W stosownych przypadkach informacje o prawie jazdy

W stosownych przypadkach i w przypadku gdy jest to dozwolone przez prawo, informacje dotyczące charakteru lub zachowania (test osobowości)

W stosownych przypadkach i w przypadkach dozwolonych przez prawo, informacje dotyczące monitorowania równości szans

W stosownych przypadkach i w przypadkach dozwolonych przez prawo, informacje pochodzące z kontroli rejestrów karnych

Jeśli złożymy ostateczną ofertę, możemy również przetwarzać:

Informacje o koncie bankowym

Dane kontaktowe w wypadkach nagłych

W stosownych przypadkach i w przypadku gdy jest to dozwolone przez prawo, informacje o stanie zdrowia (badanie lekarskie) 

b) Cel i podstawa prawna przetwarzania

Celem przetwarzania Państwa danych przez MAN ES jest ocena Państwa przydatności na stanowisko, o które Państwo aplikują, oraz pomoc w rozwijaniu i ulepszaniu naszego procesu rekrutacji. Będziemy wykorzystywać Państwa dane aplikacyjne wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu selekcji na stanowisko, na które Państwo aplikują, lub innych ofert pracy, jeśli wyrazili Państwo na to wyraźną zgodę.

Podstawą prawną przetwarzania jest wykonanie umowy lub podjęcie działań na Państwa żądanie, przed zawarciem umowy. W niektórych przypadkach Administrator Danych może również powoływać się na swój prawnie uzasadniony interes lub Państwa zgodę na określone procesy w trakcie procesu rekrutacji.

c) Weryfikacja przed zatrudnieniem dla wszystkich nowo zatrudnionych

W ramach procesu rekrutacji firma MAN ES przeprowadza kontrole przeszłości w celu spełnienia najwyższych możliwych standardów zgodności i uczciwości w swojej działalności biznesowej. MAN ES jest zobowiązana do zapewnienia, aby potencjalni pracownicy wykonywali swoje zadania zgodnie z wysokimi standardami etycznymi i gwarantowali przestrzeganie zasad przedsiębiorstwa w celu zminimalizowania ryzyka prawnego i zapobieżenia uszczerbkowi na reputacji przedsiębiorstwa.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne w celu nawiązania z Panią/Panem stosunku pracy. Firma MAN ES ma uzasadniony interes w zatrudnianiu uczciwych i działających w oparciu o obowiązujące prawo kandydatów. Jest to zapewnione poprzez weryfikację informacji, które nam przekazujesz, zanim otrzymasz propozycję zawarcia umowy o pracę.

Kontrola przed zatrudnieniem polega na weryfikacji danych osobowych (nazwisko, imię, data urodzenia, adres), okazaniu oryginału dowodu osobistego lub porównywalnego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz przedłożeniu oryginałów zaświadczeń (zaświadczenie o najwyższym poziomie wykształcenia lub, wyjątkowo, uwierzytelnionego odpisu w formie papierowej).

Sprawdzane jest również, czy w okresie zatrudnienia pracowałeś już dla MAN ES i - w tym przypadku i zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych - czy w okresie zatrudnienia poważnie naruszyłeś przepisy ustawowe i urzędowe lub przepisy grupy. W tym celu dane osobowe są wyszukiwane w istniejących aktach osobowych z ostatnich trzech lat, w systemie zgłaszania nieprawidłowości (ograniczonym do MAN ES) oraz w bazie danych bezpieczeństwa Group Security.

Dokonano również porównania z publicznie dostępną listą sankcji finansowych zgodnie z obowiązującą rezolucją UE nr 881/2002. Ponadto przeprowadza się porównywanie z bazą danych SAM w celu zidentyfikowania ewentualnego udziału w tzw. faktach podlegających zgłoszeniu. Baza danych SAM władz USA zawiera nazwiska osób, które mogą pracować dla MAN ES jako pracownicy tylko pod pewnymi warunkami.

Weryfikacja wszystkich nowo zatrudnionych pracowników przed zatrudnieniem jest przeprowadzana przez każdy odpowiedzialny Dział HR, a także, w razie potrzeby, przez Group Security. Tylko ograniczona grupa osób w spółce jest upoważniona do dostępu do Państwa danych i zapewnia przestrzeganie niżej wymienionego okresu ich usuwania.

W przypadku stwierdzenia nietypowych faktów podczas sprawdzania przeszłości Kandydata, wyniki są omawiane przez przedstawiciela działu HR, Dyrektora Zarządzającego oraz Kierownika Działu.

W przypadku nowo zatrudnionych osób wszystkie informacje zgromadzone w związku ze sprawdzeniem przeszłości są włączane do akt osobowych, gdzie będą przechowywane zgodnie z okresami przechowywania odpowiednich akt i danych osobowych. Dane nie będą przetwarzane w żadnym innym celu.

Wszystkie zgromadzone informacje związane ze sprawdzeniem przeszłości zostaną usunięte w przypadku wszystkich kandydatów zewnętrznych, którzy nie zostali wybrani po sześciu miesiącach.

Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy.

d) Przekazywanie danych osobowych

W niektórych przypadkach możemy przekazywać Państwa dane osobowe spółkom powiązanym, usługodawcom lub innym odbiorcom zewnętrznym. Przekazanie danych nastąpi tylko wtedy, gdy zostanie potwierdzony odpowiedni poziom ochrony danych.

e) Przechowywanie i usuwanie danych osobowych

W przypadku, gdy nie zostaniesz zatrudniony, Twoje dane zostaną usunięte po zakończeniu procesu rekrutacji. W przypadku zatrudnienia dane z aplikacji zostaną przeniesione do akt osobowych i usunięte po rozwiązaniu umowy o pracę. Wszystkie okresy przechowywania podlegają przepisom krajowym kraju, w którym aplikujesz. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z działem HR.

f) Poszukiwanie kandydatów

W ramach poszukiwania odpowiednich kandydatów badamy platformy zawodowe i wykorzystujemy opublikowane tam dane osobowe potencjalnych kandydatów, aby sprawdzić, czy dana osoba jest dla nas odpowiednia i w razie potrzeby nawiązać z nią kontakt. Dane te są usuwane po zakończeniu naszego procesu selekcji, chyba że nastąpi proces rekrutacji. Podstawą badania jest nasz uzasadniony interes w obsadzaniu stanowisk odpowiednimi osobami. Mają Państwo prawo do sprzeciwu.

 

3. Informacje dotyczące korzystania z portalu pracy MAN ES

a) Pozyskiwanie informacji ogólnych

Po wejściu na portal pracy MAN ES automatycznie pobierane są ogólne informacje. Informacje te obejmują typ przeglądarki internetowej, używany system operacyjny, nazwę domeny dostawcy usług internetowych itp. Żadna z tych informacji nie pozwala na identyfikację użytkownika. Te same dane są generowane również przy wejściu na inną stronę internetową, więc nie jest to specyficzna funkcja portalu pracy MAN ES. Informacje tego rodzaju są przez nas gromadzone i analizowane statystycznie wyłącznie w formie zanonimizowanej. Im lepiej zrozumiemy Twoje wymagania, tym szybciej znajdziesz potrzebne informacje na naszych stronach internetowych.

b) Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe są gromadzone tylko wtedy, gdy użytkownik udostępni je nam z własnej woli, np. podczas rejestracji.

c) Bezpieczeństwo

Państwa dane są zasadniczo chronione przez MAN ES za pomocą technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa, aby zapobiec przypadkowej lub celowej manipulacji, utracie, zniszczeniu lub dostępowi osób nieupoważnionych. Nasze środki bezpieczeństwa, takie jak szyfrowanie danych, są regularnie ulepszane zgodnie z rozwojem technologicznym.

d) Rejestracja

Nie musisz podawać żadnych danych osobowych, jeśli chcesz tylko dowiedzieć się o wolnych miejscach pracy.

Jeśli jednak chcesz ubiegać się o pracę, możesz to zrobić tylko za pośrednictwem naszego portalu pracy MAN ES. Aby złożyć wniosek, musisz najpierw zarejestrować się, tworząc konto, dla którego musisz podać adres e-mail i hasło. Pozostałe wymagane pola to imię i nazwisko, numer telefonu oraz kraj, w którym mieszkasz. Korzystając z tych danych rejestracyjnych, będziesz mógł zalogować się do naszego portalu pracy, ubiegać się o pracę, zarządzać swoimi aplikacjami lub otrzymywać powiadomienia e-mail o nowych ofertach pracy.

Po wprowadzeniu danych rejestracyjnych należy potwierdzić poprzez zaznaczenie pola, że zapoznali się Państwo z przepisami o ochronie danych, które mają zastosowanie do procesu rekrutacji do MAN ES. Bez tego nie możesz kontynuować procesu aplikacyjnego.

Po rejestracji masz możliwość wprowadzenia dodatkowych danych o sobie, takich jak adres, w zakładce "My profile". Możesz tam również przesyłać dokumenty. CV jest obowiązkowe w procesie aplikacyjnym. Wszystkie dane wprowadzone na portalu pracy MAN ES są dobrowolne, z wyjątkiem pól oznaczonych "*" jako informacje obowiązkowe.

e) Aplikacje

Po zarejestrowaniu się i zalogowaniu można aplikować na poszczególne oferty pracy za pomocą funkcji "Job Search" na portalu pracy MAN ES. W tym celu należy kliknąć przycisk "Apply now" w odpowiednim ogłoszeniu o pracę.

Podczas składania wniosku masz możliwość dodania dalszych informacji do swojego profilu lub zmiany danych. Możesz na przykład przesłać więcej dokumentów.  Firma reklamująca ofertę pracy może zadać pytania techniczne, które wymagają od Ciebie odpowiedzi.

Jeśli chcesz ubiegać się o miejsce praktyki, będziemy również prosić, abyś podał nam następujące informacje: rodzaj szkoły; w jaki sposób dowiedziałeś się o tym miejscu; czy znasz kogoś w MAN ES; czy odbyłeś doświadczenie zawodowe w MAN ES.

Po wypełnieniu aplikacji i kliknięciu przycisku "Apply now" aplikacja zostanie przekazana do firmy z grupy MAN ES, która ogłosiła dane stanowisko. Wyskakujący tekst i wiadomość wysłana na Twój adres e-mail potwierdzą, że Twoje zgłoszenie zostało pomyślnie przesłane. Aktywne aplikacje można przeglądać w zakładce "My Profile/Job Applications". Możesz tam również wycofać swoje aplikacje.

f) Ograniczenie celu w zakresie wykorzystywania i przekazywania danych osobowych na potrzeby portalu pracy

Możesz ustawić, kto może zobaczyć Twoją aplikację w statusie profilu:

Wszyscy rekruterzy w firmie

Tylko rekruterzy odpowiedzialni za stanowiska, na które aplikuję

Jeśli wybierzesz 1, możemy również sprawdzić Twoje dane aplikacyjne dla innych odpowiednich stanowisk w MAN ES. Funkcja ta jest dobrowolna i może być zmieniona w dowolnym momencie.

Jeśli aktywują Państwo tę funkcję, menedżerowie personalni MAN ES znajdujący się w krajach trzecich poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) również będą mogli przeglądać Państwa dane. Poziom ochrony danych w tych krajach może być niewystarczający, ponieważ Komisja Europejska nie przyjęła decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony i nie istnieją żadne inne odpowiednie zabezpieczenia. Państwa dane są przekazywane do takich państw trzecich na podstawie Państwa zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych i/lub na podstawie odstępstw zawartych w art. 49 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych, które wchodzą w życie z chwilą włączenia danej funkcji. Zgodę tę możesz wycofać w dowolnym momencie, wybierając opcję "Only recruiters responsible for jobs for which I apply".

Państwa dane mogą być również dostępne dla spółek powiązanych w ramach grupy MAN ES oraz zewnętrznych usługodawców, którzy udostępniają i obsługują portal pracy MAN ES oraz powiązane z nim systemy rekrutacyjne. Z tymi firmami podpisano umowy o ochronie danych, aby zapewnić wysoki poziom ochrony danych.

g) Przechowywanie i usuwanie danych na portalu pracy MAN ES

Jeśli chodzi o przechowywanie i usuwanie danych, rozróżniamy Państwa aplikację/aplikacje i konto użytkownika. Ponieważ z kontem użytkownika można powiązać kilka aplikacji, aplikacja/aplikacje jest/są najpierw anonimizowane, zanim całe konto użytkownika może zostać ostatecznie usunięte, w zależności od statusu przetwarzania i zdefiniowanego limitu czasu.

Zgłoszenia są anonimizowane po 150 dniach. Kandydaci, których wszystkie zgłoszenia zostały odrzucone, wycofane lub oznaczone do usunięcia, są anonimizowani. Wnioski są anonimizowane 150 dni po ich ostatnim rozpatrzeniu.

Twoje konto użytkownika pozostanie na swoim miejscu tak długo, jak długo co najmniej jedna aplikacja będzie miała status "in process".

Jeśli nie zalogujesz się na swoje konto użytkownika przez okres 120 dni, otrzymasz automatyczne powiadomienie e-mail. Aby niepotrzebnie nie przechowywać danych o nieaktywnych użytkownikach, trwale i bezpowrotnie usuniemy Twoje konto użytkownika, jeśli nie odpowiesz na to powiadomienie w ciągu kolejnych 30 dni.

Oprócz tego usuniemy Twoje konto użytkownika, jeśli poprosisz o to, klikając przycisk "Delete profile” (My Profile à Options à Settings à Delete profile). Po usunięciu konta użytkownika wszystkie dane rejestracyjne i profilowe wraz ze wszystkimi przesłanymi dokumentami są usuwane lub anonimizowane. Dla celów dowodowych i w celu udzielenia odpowiedzi na reklamacje, ostateczne i nieodwracalne usunięcie/anonimizacja nie ma miejsca przez 150 dni. W tym okresie Twoje konto użytkownika jest zablokowane i nie mają do niego dostępu ani pracownicy działu kadr, ani Ty za pośrednictwem portalu aplikacyjnego.

 

4. Twoje prawa

Oprócz prawa do uzyskania informacji o danych, które Państwa dotyczą, oraz do ich sprostowania, mają Państwo również prawo do usunięcia i zablokowania swoich danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, chyba że zabraniają tego przepisy ustawowe. Mają Państwo również prawo do przenoszenia danych.

Jeżeli pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie Twojej zgody, masz prawo do wycofania udzielonej zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody do momentu jej wycofania.

Aby wycofać zgodę lub skorzystać z praw przysługujących w odniesieniu do danych, należy skontaktować się z osobą kontaktową ds. zasobów ludzkich podaną w ogłoszeniu o pracę, na które Państwo odpowiadają, i/lub z działem Data Protection.

Należy pamiętać, że udział w procesie rekrutacji do MAN ES nie jest możliwy bez przetwarzania Państwa danych osobowych.

W przypadku jakichkolwiek skarg mają Państwo możliwość skontaktowania się z organem regulacyjnym ds. ochrony danych. 

 

5. Zastrzeżenia

MAN ES może w każdej chwili zaktualizować niniejszą informację o ochronie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych. Najnowszą wersję można znaleźć na naszej stronie internetowej lub kontaktując się z działem kadr w lokalizacji, do której aplikujesz, lub z działem ochrony danych.

Niniejsza Informacja o ochronie prywatności zawiera ogólne informacje dla wszystkich kandydatów na całym świecie, jednak zasady ochrony danych mogą się różnić w zależności od kraju. Jeśli w momencie składania aplikacji lokalny zespół HR dostarczy Ci inną wersję "Informacji o ochronie danych osobowych dla kandydatów do pracy", wersja lokalna ma pierwszeństwo przed tą wersją.

Wersja ogólna: 02.2024