MAN Energy Solutions Logo

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1. Γενικές Πληροφορίες

α) Πληροφορίες σχετικά με την προστασία δεδομένων

Η προστασία των προσωπικών σας δικαιωμάτων κατά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων αποτελεί σημαντικό μέλημα για τη MAN Energy Solutions.

Επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια επισκέψεων στον ιστότοπο της Πύλης Σταδιοδρομίας σύμφωνα με τους νομικούς κανονισμούς της χώρας στην οποία εδρεύει ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων. Επιπλέον, όλες οι εταιρείες του Ομίλου MAN Energy Solutions έχουν δεσμευτεί για την ολοκληρωμένη και ομοιόμορφη προστασία των προσωπικών δεδομένων σε μια δεσμευτική Πολιτική του Ομίλου. Αυτό εγγυάται ότι το επίπεδο προστασίας που παρέχεται στον Όμιλο MAN Energy Solutions παγκοσμίως είναι συγκρίσιμο με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

β) Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων και επικοινωνία

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων για τα δεδομένα σας κατά την έννοια της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων είναι: η MAN Energy Solutions SE Γερμανίας ή η εταιρεία του Ομίλου MAN Energy Solutions ("MAN ES") στην οποία υποβάλλετε αίτηση.

 

Για γενικές ερωτήσεις σχετικά με την προστασία δεδομένων ή για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, επικοινωνήστε με: Ομαδική προστασία δεδομένων dataprotection@man-es.com

 

2. Συλλογή και Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

α) Πηγές δεδομένων και προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε

Τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται γενικά απευθείας από εσάς ως μέρος της διαδικασίας πρόσληψης (έντυπα αιτήσεων, βιογραφικά σημειώματα, συνεντεύξεις ...). Επιπλέον, η MAN ES ενδέχεται να λαμβάνει δεδομένα από τρίτους, όπως πρακτορεία προσλήψεων, αναφορές που παρέχονται από πρώην εργοδότες ή κοινωνικές πλατφόρμες όπως το LinkedIn.

Ενδέχεται να επεξεργαστούμε τις ακόλουθες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων:

 • Στοιχεία επικοινωνίας (όνομα, επώνυμο, διεύθυνση email, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση...)
 • Βιογραφικό σημείωμα (λεπτομέρειες σχετικά με τα προσόντα, τις δεξιότητες, την εμπειρία και το ιστορικό απασχόλησής σας...)
 • Ιθαγένεια και δικαίωμα εργασίας στη χώρα στην οποία υποβάλλετε αίτηση
 • Κατά περίπτωση, εικόνα υποψηφίου
 • Κατά περίπτωση, πληροφορίες άδειας οδήγησης
 • Κατά περίπτωση και όπου επιτρέπεται από το νόμο, πληροφορίες σχετικά με τον χαρακτήρα ή τη συμπεριφορά (τεστ προσωπικότητας)
 • Κατά περίπτωση και όπου επιτρέπεται από το νόμο, οι πληροφορίες παρακολούθησης των ίσων ευκαιριών
 • Κατά περίπτωση και όπου επιτρέπεται από το νόμο, πληροφορίες από ελέγχους ποινικού μητρώου

Εάν κάνουμε μια τελική προσφορά, ενδέχεται επίσης να επεξεργαστούμε τα εξής:

 • Πληροφορίες τραπεζικού λογαριασμού
 • Στοιχεία επικοινωνίας έκτακτης ανάγκης
 • Κατά περίπτωση και όπου επιτρέπεται από το νόμο, πληροφορίες για την υγεία (ιατρική εξέταση)

 

β) Σκοπός και νόμιμη βάση επεξεργασίας

Ο σκοπός της επεξεργασίας των δεδομένων σας από τη MAN ES είναι να αξιολογήσει την καταλληλότητά σας για έναν ρόλο για τον οποίο έχετε υποβάλει αίτηση και να μας βοηθήσει να αναπτύξουμε και να βελτιώσουμε τη διαδικασία πρόσληψης. Θα χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα της αίτησής σας αποκλειστικά για τη διαδικασία επιλογής για τη θέση εργασίας στην οποία έχετε υποβάλει αίτηση ή για άλλες ευκαιρίες εργασίας, εάν έχετε συναινέσει συγκεκριμένα σε αυτήν.

Η νόμιμη βάση για την επεξεργασία είναι η εκτέλεση μιας σύμβασης ή η λήψη μέτρων κατόπιν αιτήματός σας, πριν από τη σύναψη σύμβασης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων μπορεί επίσης να βασιστεί στο έννομο συμφέρον του ή στη συγκατάθεσή σας για συγκεκριμένες διαδικασίες κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πρόσληψης.

 

γ) Προϋπηρεσιακός έλεγχος για όλες τις νέες προσλήψεις

Η MAN ES διενεργεί ελέγχους ιστορικού στο πλαίσιο της διαδικασίας πρόσληψης, προκειμένου να ικανοποιεί τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα συμμόρφωσης και ακεραιότητας στις επιχειρηματικές της δραστηριότητες. Η MAN ES πρέπει να διασφαλίζει ότι το δυνητικό προσωπικό εκτελεί τα καθήκοντά του σύμφωνα με υψηλά ηθικά πρότυπα και εγγυάται την τήρηση των εταιρικών αρχών της εταιρείας, προκειμένου να ελαχιστοποιούνται οι νομικοί κίνδυνοι και να αποτρέπεται η βλάβη της φήμης της εταιρείας.

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη για τη σύναψη σχέσης εργασίας μαζί σας. Η MAN ES έχει έννομο συμφέρον να προσλάβει υποψηφίους που έχουν ακεραιότητα και ενεργούν βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας. Αυτό διασφαλίζεται με την επικύρωση των πληροφοριών που μας παρέχετε πριν σας προσφερθεί σύμβαση εργασίας.

Ο έλεγχος πριν από την πρόσληψη περιλαμβάνει την επαλήθευση των προσωπικών σας στοιχείων (επώνυμο, όνομα, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση), την επίδειξη του πρωτότυπου δελτίου ταυτότητάς σας ή παρόμοιου εγγράφου που αποδεικνύει την ταυτότητά σας και την υποβολή των πρωτότυπων πιστοποιητικών σας (πιστοποιητικό που σχετίζεται με το υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης ή, κατ' εξαίρεση, επίσημα επικυρωμένο αντίγραφο σε έντυπη μορφή).

Επίσης, επαληθεύεται αν έχετε ήδη εργαστεί για τη MAN ES και - περιορίζεται σε αυτήν την περίπτωση και σύμφωνα με τους κανονισμούς προστασίας δεδομένων - εάν έχετε διαπράξει σοβαρές παραβιάσεις των νομικών και επίσημων κανονισμών ή των κανονισμών του Ομίλου κατά τη διάρκεια της περιόδου απασχόλησης. Για το σκοπό αυτό, τα προσωπικά δεδομένα ανακτώνται στον υπάρχοντα φάκελο προσωπικού τα τελευταία τρία χρόνια, στο σύστημα πληροφοριοδοτών δημοσίου συμφέροντος (περιορίζεται στη MAN ES) και στη βάση δεδομένων ασφαλείας του Group Security.

Γίνεται επίσης σύγκριση με έναν δημοσίως προσβάσιμο κατάλογο οικονομικών κυρώσεων σύμφωνα με το έγκυρο ψήφισμα 881/2002 της ΕΕ. Επιπλέον, πραγματοποιείται αντιστοίχιση με τον κατάλογο Plea-Monitor και τη βάση δεδομένων SAM, προκειμένου να προσδιοριστεί οποιαδήποτε συμμετοχή στα λεγόμενα δηλωτέα πραγματικά περιστατικά.

Ο κατάλογος Plea-Monitor περιέχει το όνομα των ατόμων που έχουν εργαστεί ή εργάζονται για τον όμιλο Volkswagen σε σχέση με το ζήτημα του ντίζελ, όπως για παράδειγμα οι σύμβουλοι ή οι δικηγόροι.  Για λόγους συμμόρφωσης, οι υποψήφιοι αυτοί δεν μπορούν να προσληφθούν υπό ορισμένες προϋποθέσεις ως υπάλληλοι της MAN ES.

Η βάση δεδομένων SAM των αρχών των ΗΠΑ περιέχει το όνομα των ατόμων που επιτρέπεται να εργάζονται για τη MAN ES μόνο ως υπάλληλοι βάσει ορισμένων κριτηρίων.

Ο έλεγχος πριν από την πρόσληψη για όλες τις νέες προσλήψεις πραγματοποιείται από κάθε αρμόδιο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και επίσης, εάν είναι απαραίτητο, από την Ασφάλεια του Ομίλου. Μόνο μια περιορισμένη ομάδα ατόμων εσωτερικά είναι εξουσιοδοτημένη να έχει πρόσβαση στα δεδομένα σας και διασφαλίζει τη συμμόρφωση με την αναφερόμενη περίοδο διαγραφής.

Σε περίπτωση ασυνήθιστων ευρημάτων κατά τη διάρκεια του ελέγχου ιστορικού, τα αποτελέσματα συζητούνται σε μια επιτροπή της οποίας τα μέλη περιλαμβάνουν έναν εκπρόσωπο από τη Συμμόρφωση Ανθρώπινου Δυναμικού, τον διευθυντή στο αρμόδιο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, τον διευθυντή στο τμήμα προσλήψεων και το Συμβούλιο Εργαζομένων (κατά περίπτωση). Τα αποτελέσματα της συζήτησης τεκμηριώνονται και καταχωρούνται στο αρχείο προσωπικού.

Στην περίπτωση των νέων προσλήψεων, όλες οι πληροφορίες που συλλέγονται σχετικά με τον έλεγχο ιστορικού περιλαμβάνονται στον φάκελο προσωπικού όπου θα τηρούνται σύμφωνα με τις περιόδους διατήρησης των σχετικών αρχείων και δεδομένων προσωπικού. Τα δεδομένα δεν θα υποβληθούν σε επεξεργασία για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.

Όλες οι πληροφορίες που συλλέγονται σχετικά με τον έλεγχο ιστορικού θα διαγραφούν για όλους τους μη επιτυχόντες εξωτερικούς υποψηφίους μετά από έξι μήνες.

Πρέπει να παρέχονται δεδομένα για τη σύναψη σύμβασης.

 

δ) Αποθήκευση και Διαγραφή Προσωπικών Δεδομένων

Σε περίπτωση που δεν προσληφθείτε, τα δεδομένα σας θα διαγραφούν μετά το κλείσιμο της διαδικασίας αίτησης. Σε περίπτωση που προσληφθείτε, τα δεδομένα της αίτησης θα μεταφερθούν στο προσωπικό σας αρχείο και θα διαγραφούν μετά τη λήξη της σύμβασης εργασίας σας. Όλες οι περίοδοι διατήρησης υπόκεινται στις εθνικές νομοθεσίες της χώρας στην οποία υποβάλλετε αίτηση. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού.

 

4. Τα δικαιώματά σας

Εκτός από το δικαίωμα να λαμβάνετε πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα που σας αφορούν και να τροποποιείτε τα δεδομένα σας, έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή και τον αποκλεισμό των δεδομένων σας, καθώς και το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας, εκτός εάν παραγράφεται από νομικούς κανόνες. Έχετε επίσης δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων.

Εάν αποκτήσουμε και επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με βάση τη συγκατάθεσή σας, έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε τη συγκατάθεση που δώσατε. Η ανάκληση της συγκατάθεσής σας δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας δεδομένων που πραγματοποιήθηκε με βάση τη συγκατάθεσή σας μέχρι την ανάκλησή της.

Για να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ή να ασκήσετε τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα δεδομένα σας, επικοινωνήστε με την Επαφή Ανθρώπινου Δυναμικού που καθορίζεται στην αγγελία εργασίας στην οποία απαντάτε ή/και στην Προστασία Δεδομένων.

Λάβετε υπόψη ότι η συμμετοχή στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων της MAN Energy Solutions δεν είναι δυνατή χωρίς την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Σε περίπτωση οποιωνδήποτε καταγγελιών, έχετε την επιλογή να επικοινωνήσετε με μια ρυθμιστική αρχή προστασίας δεδομένων.

 

5. Κρατήσεις

Η MAN Energy Solutions μπορεί να ενημερώνει την παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ανά πάσα στιγμή, σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων. Μπορείτε να βρείτε την πιο πρόσφατη έκδοση στον ιστότοπό μας ή επικοινωνώντας με το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού σχετικά με την τοποθεσία στην οποία υποβάλλετε αίτηση ή την Προστασία δεδομένων.

Η παρούσα Δήλωση Απορρήτου περιέχει γενικές πληροφορίες για όλους τους αιτούντες παγκοσμίως, ωστόσο οι κανόνες προστασίας δεδομένων ενδέχεται να διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Εάν κατά τη στιγμή της αίτησης, σας παρασχεθεί από την τοπική ομάδα ανθρώπινου δυναμικού μια άλλη έκδοση της "Ειδοποίησης προστασίας δεδομένων για αιτούντες εργασία", η τοπική έκδοση υπερισχύει αυτής της έκδοσης.

Γενική έκδοση: 10.2021